Užitečné odkazy

Stránky věnované třídění odpadů - co a jak třídit, které odpady z domácnosti jsou využitelné, jak se odpady využívají apod. http://www.jaktridit.cz 

Stránky autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., která zajišťuje sdružené plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Informace o tom, jak se obce mohou do tohoto systému zapojit a jaké povinnosti a práva z toho pro obce plynou.

http://www.ekokom.cz 

Stránky kraje Vysočina a Krajského úřadu kraje Vysočina. Lze zde nalézt také informace z Odboru životního prostředí Krajského úřadu.
http://www.kr-vysocina.cz 

Stránky společnosti ASEKOL - neziskově hospodařící společnosti, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení, tj. sběr, dopravu a recyklaci elektrozařízení včetně financování celého systému. ASEKOL je tzv. kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení, jehož služeb mohou na základě smlouvy využít výrobci nebo dovozci elektrozařízení. ASEKOL při zajišťování chodu systému zpětného odběru úzce spolupracuje s městy a obcemi, posledními prodejci a servisy, svozovými společnostmi a zpracovateli elektrozařízení.
http://www.asekol.cz 

Stránky společnosti ELEKTROWIN - Kolektivní systém provozovaný společností ELEKTROWIN a.s. pokrývá spoluprací s obcemi více než 94 % obyvatel ČR. Je vytvořeno na 4300 stabilních míst, kde mají občané možnost odevzdávat vysloužilé elektrospotřebiče – tuto možnost mají jednak na smluvních sběrných místech v obcích, jednak u registrovaných posledních prodejců a servisů. Na tuto síť navazuje dalších více než 8000 sběrných míst vytvořených na školách, u sborů dobrovolných hasičů, ve firmách a v obcích s mobilními svozy. Celkový počet míst, kde mohou občané odevzdat vysloužilé elektrospotřebiče, výrazně překročil 12000.
http://www.elektrowin.cz

Stránky sdružení pro zpětný odběr malých baterií ECOBAT.
http://www.ecobat.cz

Stránky neziskové společnosti EKOLAMP, zajišťující všem účastníkům kolektivního systému možnost společného plnění zákonných povinností v oblasti sběru a recyklace použitých osvětlovacích zařízení.
http://www.ekolamp.cz

Stránky Ministerstva životního prostředí ČR. Lze zde také nalézt přehled a texty platných zákonů v jednotlivých oblastech ochrany životního prostředí včetně oblasti odpadového hospodářství.
http://www.env.cz 

Stránky České inspekce životního prostředí s kontakty na kanceláře místně příslušných oblastních inspektorátů.
http://www.cizp.cz 

Stránky Státního fondu životního prostředí ČR. Lze zde nalézt informace, na jaké investiční akce Fond poskytuje dotaze a za jakých podmínek a jak o tyto dotace žádat.
http://www.sfzp.cz 

Stránky časopisu Odpady, který seznamuje čtenáře se situací v odpadovém hospodářství a se subjekty, které v něm působí. Přináší informace o nových trendech a zkušenostech nejen z České republiky, ale i ze zahraničí.
http://odpady.ihned.cz 

 
Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH