MY TŘÍDÍME NEJLÉPE

Aktuální informace:

Také v roce 2017 probíhá krajské kolo populární soutěže, která hodnotí množství vytříděného separovaného odpadu přepočtené na jednoho obyvatele města nebo obce. V rámci slavnostního předání získají nejlepší obce a města v několika kategoriích mimo jiné finanční odměny. V soutěži jsou každoročně hodnoceny aktivity obcí a měst v oblasti nakládání s komunálním odpadem, a to především v tříděném sběru využitelných složek. Hodnocení obcí se provádí na základě údajů, poskytovaných obcemi do systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného vykazování za stanovené období. Věcné ceny i finanční prémie získaly obce na slavnostním ceremoniálu.

Podrobné informace naleznete zde.

Uplynulý ročník:

V roce 2016 navázala soutěž „My třídíme nejlépe“ v Kraji Vysočina na předchozí ročníky a vycházela z těchto základních principů: 

  • odměny v celkové výši 650.000,- Kč,
  • realizovány byly tyto soutěže: Hlavní soutěž systému EKO-KOM a doplňkové soutěže systémů Asekol a Elektrowin,
  • do hlavní soutěže byly automaticky zařazeny všechny obce zapojené v systému EKO-KOM v Kraji Vysočina, u kterých nedošlo v hodnoceném období k porušení Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů,
  • pro hodnocení hlavní soutěže byla využívána pouze databáze AOS EKO-KOM, a.s.
  • obce byly rozděleny podle počtu obyvatel do čtyř kategorií tak, aby se vyloučilo ovlivnění výsledků z důvodů velikosti obce (kategorie obcí do 500 obyvatel, kategorie obcí od 501 do 2 000 obyvatel, kategorie obcí od 2 001 do 10 000 obyvatel a kategorie obcí s více než 10 000 obyvateli),
  • v doplňkové soutěži Asekol soutěží obce, které jsou zapojeny do zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím systému ASEKOL,
  • v doplňkové soutěži Elektrowin soutěží obce, které jsou zapojeny do zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím systému Elektrowin,
  • soutěže probíhaly v období od 1.10.2015 do 30.9.2016, tedy za IV. čtvrtletí 2015 a první tři čtvrtletí roku 2016,
  • pro vyhodnocování byla použita data získaná ze čtvrtletního písemného výkazu o vytříděném, využitém a odstraněném množství a druzích komunálního odpadu zasílaného jednotlivými obcemi společnosti EKO-KOM, a. s., Praha a data zaslaná z databáze společností Asekol, a. s. a Elektrowin, a. s.

Ceny byly obcím předány na slavnostním ceremoniálu 1. prosince 2016. 

Pravidla a další informace naleznete zde (ext. odkaz dobryden.cz).

Fotogalerii naleznete zde. (ext. odkaz rajce.net).


Tisková zpráva k ukončení soutěže ročníku 2016:

Společnost EKO-KOM, a.s. a Kraj Vysočina předaly ocenění městům a obcím za účast v soutěži "My třídíme nejlépe"

Jihlava (1. prosince 2016) - na slavnostním vyhlášení soutěže „My třídíme nejlépe" se dnes sešli zástupci obcí a měst Kraje Vysočina, aby převzali ceny a finanční odměny za nejlepší třídění odpadu.

Soutěž „My třídíme nejlépe" pořádá Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. ve spolupráci s Krajem Vysočina a je součástí dlouhodobé spolupráce společnosti a kraje na projektu podpory rozvoje systému tříděného sběru odpadů v regionu.

Na prvních místech se ve svých kategoriích umístila města Velké Meziříčí, Velká Bíteš, dále Městys Sněžné a obec Sedlatice. V samotné soutěži byly obce a města rozděleny do čtyř kategorií podle počtu obyvatel, a to kvůli spravedlivějšímu hodnocení. Zásadním kritériem pro hodnocení bylo množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Hodnocena byla navíc také hustota sběrné sítě nebo sběr kovových odpadů.

„Samotné hodnocení je provedeno na základě údajů, poskytovaných obcemi do systému
EKO-KOM v rámci jejich pravidelného vykazování za stanovené období. Obec získává výsledné body, jež jsou součtem bodů z osmi soutěžních kategorií - tří hlavních a pěti doplňkových. Podle výsledného počtu bodů se stanovuje finální pořadí obcí," popsala princip soutěže regionální manažerka společnosti EKO-KOM, a.s. Jana Úšelová.

Velké Meziříčí zvítězilo v kategorii měst nad 10 000 obyvatel s celkovým bodovým ziskem 66,1 bodu a obhájilo tak své loňské prvenství. Na druhém místě se umístilo Nové město na Moravě s 59,05 body, následované městem Havlíčkův Brod se ziskem 54,9 bodu.

Ve druhé kategorii jsou obce s počtem obyvatel od 2 001 do 10 000. Zde zvítězilo město Velká Bíteš. Prvenství si zajistilo celkovým ziskem 89,65 bodu. Za ním se umístil loňský vítěz této kategorie Žďírec nad Doubravou, následovaný městem Pacov. Bodový rozdíl byl v těchto případech patrný. Druhý Žďírec nad Doubravou získal 80,5 a třetí Pacov 68,69 bodů.

Z obcí s počtem obyvatel od 501 do 2 000 získal první místo Městys Sněžné, který patří mezi tradiční šampiony. Zvítězil i letos s 82,77 body. Pomyslnou stříbrnou medaili dostali obyvatelé obce Obrataň se 78,74 body a na třetí příčce se umístil městys Nové Veselí se 75,86 body.

Ve čtvrté kategorii se hodnotí obce do 500 obyvatel. Ta má letos nového favorita, jímž jsou, loni druhé Sedlatice. Místní obyvatelé tentokrát přispěli svým poctivým tříděním k bodovému zisku 158,85 bodů. Za Sedlaticemi se umístil loňský vítěz své kategorie obec Lány s pěknými 143,72 body, třetí místo pak obsadila obec Tři Studně se 131,77 body.

Třídění odpadu se v Kraji Vysočina dlouhodobě velmi daří. „ Kraj Vysočina dlouhodobě patří mezi regiony, kde jsou občané ve sběru tříděného odpadu velmi dobří. Každý obyvatel kraje tu ročně vytřídí kolem 45 kilogramů plastů, skla, papíru a nápojových kartonů. Přitom celorepublikový průměr se pohybuje o téměř tři kilogramy méně. Mimo jiné, za tím stojí nejen neustálé rozšiřování sběrné sítě, ale i ochota obyvatel jednotlivých obcí a měst třídit své odpady," sdělil krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Ing. Bc. Martin Hyský. Oproti roku 2014 se průměrná výtěžnost uvedených druhů odpadů zvýšila o téměř 1,5 kilogramu.

Ke stále lepším výsledkům jistě přispívá i rozšiřování sběrné sítě barevných kontejnerů. Ke konci loňského roku se na území kraje nacházelo 18 833 barevných kontejnerů. Díky tomu má Kraj Vysočina nejhustší sběrnou síť mezi ostatními kraji. Na jedno průměrné sběrné hnízdo totiž připadá jen 98 obyvatel. K zahušťování kontejnerové sítě přispívá společnost EKO-KOM, a.s., která v letošním roce poskytla městům a obcím Kraje Vysočina bezplatně z vlastních zdrojů dalších 120 nových barevných kontejnerů.

O společnosti EKO-KOM, a.s.
Tato nezisková společnost již od roku 1999 efektivně provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni. Tento systém, založený na spolupráci průmyslových podniků, měst a obcí i společností nakládajících s odpady, zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou technikou, upraveny, dotříděny a konečně využity jako náhrada primárních surovin. Do systému EKO-KOM, který ve spolupráci s obcemi a městy zajišťuje zpětný odběr a využití obalového odpadu, je v kraji zapojena drtivá většina obcí. Třídění odpadů je tak umožněno téměř všem lidem v kraji.

Má to smysl - třiďte odpad
72 % obyvatel České republiky pravidelně třídí své odpady - a je to znát. Tři čtvrtiny veškerých použitých obalů, uvedených v roce 2015 na trh, byly vytříděny a zrecyklovány. Je prokázáno, že třídění a recyklace odpadů má pozitivní vliv na životní prostředí. Dokazují to také odborné studie LCA, které zkoumají životní cyklus a dopad obalů z různých materiálů na přírodu. Tříděním a recyklací obalových odpadů se podařilo v roce 2015 snížit produkci skleníkových plynů o více než jeden milion tun CO2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru za rok spotřebují všechny domácnosti jednoho kraje v ČR. Ročně se například díky třídění a recyklaci papíru podaří ušetřit více než 1 900 000 stromů. Tříděním odpadů se také podařilo zachránit přes 25 km2 přírody. Těch pozitivních vlivů je skutečně mnoho, proto má smysl odpady třídit, je to také sociální odpovědnost každého z nás.

Více o soutěži najdete zde, informace o odměnách naleznete na tomto odkazu.

Přehled výsledků je k dispozici zde.

Kompletní výsledky naleznete zde.


Nejlepší obce ve třídění odpadů v kraji Vysočina za rok 2016:  

Pořadí

Obec / město

Okres

Kategorie do 500 obyvatel

1. místo

Sedlatice

Jihlava

2. místo

Lány

Havlíčkův Brod

3. místo

Tři Studně

Žďár nad Sázavou

Kategorie 501 – 2 000 obyvatel

1. místo

Sněžné

Žďár nad Sázavou

2. místo

Obrataň

Pelhřimov

3. místo

Nové Veselí

Žďár nad Sázavou

Kategorie 2 001 - 10 000 obyvatel

1. místo

Velká Bíteš

Žďár nad Sázavou

2. místo

Ždírec nad Doubravou

Havlíčkův Brod

3. místo

Pacov

Pelhřimov

Kategorie nad 10 000 obyvatel

1. místo

Velké Meziříčí

Žďár nad Sázavou

2. místo

Nové Město na Moravě

Žďár nad Sázavou

3. místo

Havlíčkův Brod

Havlíčkův Brod


 


Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH