MY TŘÍDÍME NEJLÉPE

Aktuální informace:

Také v roce 2018 probíhá krajské kolo populární soutěže, která hodnotí množství vytříděného separovaného odpadu přepočtené na jednoho obyvatele města nebo obce. V rámci slavnostního předání získají nejlepší obce a města v několika kategoriích mimo jiné finanční odměny. V soutěži jsou každoročně hodnoceny aktivity obcí a měst v oblasti nakládání s komunálním odpadem, a to především v tříděném sběru využitelných složek. Hodnocení obcí se provádí na základě údajů, poskytovaných obcemi do systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného vykazování za stanovené období. Věcné ceny i finanční prémie získají obce na slavnostním ceremoniálu.

Aktuální pravidla naleznete zde

Uplynulý ročník:

V roce 2017 navázala soutěž „My třídíme nejlépe“ v Kraji Vysočina na předchozí ročníky a vycházela z těchto základních principů: 

  • odměny v celkové výši 540.000,- Kč věnoval vítězným obcím Kraj Vysočina
  • realizovány byly tyto soutěže: Hlavní soutěž systému EKO-KOM a doplňkové soutěže systémů Asekol a Elektrowin,
  • do hlavní soutěže byly automaticky zařazeny všechny obce zapojené v systému EKO-KOM v Kraji Vysočina, u kterých nedošlo v hodnoceném období k porušení Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů,
  • pro hodnocení hlavní soutěže byla využívána pouze databáze AOS EKO-KOM, a.s.
  • obce byly rozděleny podle počtu obyvatel do čtyř kategorií tak, aby se vyloučilo ovlivnění výsledků z důvodů velikosti obce (kategorie obcí do 500 obyvatel, kategorie obcí od 501 do 2 000 obyvatel, kategorie obcí od 2 001 do 10 000 obyvatel a kategorie obcí s více než 10 000 obyvateli),
  • v doplňkové soutěži Asekol soutěží obce, které jsou zapojeny do zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím systému ASEKOL,
  • v doplňkové soutěži Elektrowin soutěží obce, které jsou zapojeny do zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím systému Elektrowin,
  • soutěže probíhaly v období od 1.10.2016 do 30.9.2017, tedy za IV. čtvrtletí 2016 a první tři čtvrtletí roku 2017,
  • pro vyhodnocování byla použita data získaná ze čtvrtletního písemného výkazu o vytříděném, využitém a odstraněném množství a druzích komunálního odpadu zasílaného jednotlivými obcemi společnosti EKO-KOM, a. s., Praha a data zaslaná z databáze společností Asekol, a. s. a Elektrowin, a. s.

Ceny byly obcím předány na slavnostním ceremoniálu 7. prosince 2017 v Telči.

Pravidla a další informace naleznete zde

Celkové konečné pořadí naleznete zde

Průběžné pořadí naleznete zde

 


Tisková zpráva k ukončení soutěže ročníku 2017:

Společnost EKO-KOM, a.s. a Kraj Vysočina předaly ocenění městům a obcím za účast v soutěži "My třídíme nejlépe"

Telč (7. prosince 2017) V Panském dvoře v Telči převzali zástupci vítězných obcí ocenění a finanční dary za umístění v soutěži obcí s názvem My třídíme nejlépe, realizovanou z projektů spolupráce kraje s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, společnostmi ASEKOL, a ELEKTROWIN, s provozovateli kolektivních systémů zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení.

"Projekty kraje s kolektivními systémy jsou od začátku zaměřené na technickou podporu třídění a na environmentální osvětu. V rámci spolupráce vytváříme podmínky k rozvoji tříděného sběru na obcích, podporujeme zajištění dostatečné hustoty a kapacity sběrné sítě i aktivní účast obyvatel na třídění odpadů," informuje o hlavních cílech společných projektů krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Kraj Vysočina Martin Hyský.

Zásadním kritériem pro hodnocení v hlavní soutěži bylo množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Hodnocena byla navíc i hustota sběrné sítě nebo sběr kovových odpadů. Samotné hodnocení je provedeno na základě údajů poskytovaných obcemi do systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného vykazování za období od 1. října 2016 do 30. září 2017.

Obec získává výsledné body, jež jsou součtem bodů z osmi soutěžních kategorií - tří hlavních a pěti doplňkových. Podle počtu výsledných bodů se stanovilo celkové pořadí.

Vítězové hlavní soutěže získali od kraje finanční dary v celkové výši 540 tis. Kč. Doplňkové soutěže byly vztaženy ke zpětnému odběru elektrozařízení, vychází z dat společností ASEKOL a.s. a ELEKTROWIN a.s., od kterých vítězové obdrželi finanční ocenění.

Vítězové hlavní soutěže dle velikostních kategorií obcí:

Kategorie do 500 obyvatel

1. místo Tři Studně
2. místo Pikárec
3. místo Bobrůvka

Kategorie 501 až 2 000 obyvatel

1. místo Bobrová
2. místo Sněžné
3. místo Věcov

Kategorie 2 001 až 10 000 obyvatel

1. místo Velká Bíteš
2. místo Polná
3. místo Ždírec nad Doubavou

Kategorie nad 10 000 obyvatel

1. místo Velké Meziříčí
2. místo Havlíčkův Brod
3. místo Nové město na Moravě

Vítězové kategorií doplňkové soutěže ASEKOL:

1. místo Senožaty, Božejov, Stará Říše

Vítězové kategorií doplňkové soutěže Elektrowin:

1. místo Telč, Žďár nad Sázavou, Velká Bíteš

 

Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem obcím za třídění komunálních odpadů, kterým podporují ochranu životního prostředí a zároveň naplňují cíle Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina i ČR.

O společnosti EKO-KOM, a.s.
Tato nezisková společnost již od roku 1999 efektivně provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni. Tento systém, založený na spolupráci průmyslových podniků, měst a obcí i společností nakládajících s odpady, zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou technikou, upraveny, dotříděny a konečně využity jako náhrada primárních surovin. Do systému EKO-KOM, který ve spolupráci s obcemi a městy zajišťuje zpětný odběr a využití obalového odpadu, je v kraji zapojena drtivá většina obcí. Třídění odpadů je tak umožněno téměř všem lidem v kraji.

Má to smysl - třiďte odpad
72 % obyvatel České republiky pravidelně třídí své odpady - a je to znát. Tři čtvrtiny veškerých použitých obalů, uvedených v roce 2015 na trh, byly vytříděny a zrecyklovány. Je prokázáno, že třídění a recyklace odpadů má pozitivní vliv na životní prostředí. Dokazují to také odborné studie LCA, které zkoumají životní cyklus a dopad obalů z různých materiálů na přírodu. Tříděním a recyklací obalových odpadů se podařilo v roce 2015 snížit produkci skleníkových plynů o více než jeden milion tun CO2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru za rok spotřebují všechny domácnosti jednoho kraje v ČR. Ročně se například díky třídění a recyklaci papíru podaří ušetřit více než 1 900 000 stromů. Tříděním odpadů se také podařilo zachránit přes 25 km2 přírody. Těch pozitivních vlivů je skutečně mnoho, proto má smysl odpady třídit, je to také sociální odpovědnost každého z nás.

 


 


Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH