V městysu Měřín a Vojnův Městec mají kontejnerů zase o něco více

Oba městysy v okresu Žďár nad Sázavou patří k aktivním obcím v oblasti sběru tříděného odpadu. Nejen, že se účastní soutěže obcí „My třídíme nejlépe“, ale zapojují se i do dalších projektů Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. Například využívají bezplatných výpůjček kontejnerů na tříděný odpad. Měřín letos takto získal jedenáct barevných nádob, Vojnův Městec svou sběrnou síť dovybavil sedmi novými kontejnery. Celkem jich má už osmadvacet, šestadvacet z nich je právě od společnosti EKO-KOM, a.s.

„Vojnův Městec je dlouhodobě jednou z nejaktivnějších a nejúspěšnějších obcí v Kraji Vysočina, alespoň co se týká srovnávání obcí ve sběru tříděného odpadu. Do celokrajského projektu se městys zapojil už před deseti lety. Své občany k třídění odpadu motivuje nejen neustálou propagací smyslu a důležitosti třídění odpadů, ale také rozšiřováním sběrné sítě,“ chválí místní radnici regionální manažerka EKO-KOM, a.s. Jana Úšelová. Městys se pravidelně účastní také soutěže obcí ve třídění odpadů, kdy je hodnoceno množství vytříděného odpadu v přepočtu na jednoho obyvatele za jeden rok. V roce 2009 obsadil Vojnův Městec dokonce třetí místo. „Z komodit vytřídíme nejvíce plastů a skla, což je zajisté způsobeno tím, že naši občané poctivě dodržují pitný režim,“ říká s humorem starosta městyse Karel Malivánek a už vážněji dodává: „Vážíme si spolupráce s firmou EKO-KOM. Zároveň si ale uvědomujeme, že domácí odpad je určitou komoditou, která by měla být do budoucna v obcích využita i z obchodního hlediska. Zpětné prostředky z využití sběru železa, plastů, skla, papíru a bioodpadu by měly obcím přinést takové prostředky, aby tento sběr nebyl pro obce finanční zátěží, jako je tomu doposud.“

Finanční zátěže obce částečně zbavuje i již zmiňovaný projekt bezplatných výpůjček nádob na tříděný odpad. Vojnův Městec si letos bezplatně zapůjčil šest kontejnerů, které byly využity k založení dvou nových hnízd a doplnění stávajících o plasty. V prostředí městyse se nachází šest sběrných hnízd s celkovým počtem osmadvaceti kontejnerů na základní komodity, jako je papír, sklo a plasty. Občanům je zde k dispozici i sedmadvacet kontejnerů na bioodpad, z toho dva velkokapacitní, dále jeden velkokapacitní kontejner na železo, jeden na tuhý domácí odpad a dokonce i jeden na elektro odpad. V následujícím roce bude zahájeno budování podzemních kontejnerů na náměstí, a to z důvodu zvýšení estetiky této lokality. Podzemní velkoobjemové kontejnery na tříděný odpad, které prozrazují pouze malé vhazovací sloupky, shledává totiž vedení městyse jako naprosto ideální řešení pro historické centrum města.

To v Měříně vedla radnici k zapojení do projektu zápůjčky nádob především snaha o motivaci občanů ke třídění odpadů, ale i zkrácení vzdálenosti ke sběrným hnízdům. V letošním roce tu posílili stávající počty na hnízdech o jedenáct nových kontejnerů od společnosti EKO-KOM, a.s., čímž se podařilo rovnoměrně pokrýt obec Měřín i místní část Pustinu. Počet sběrných hnízd v městysu se tak vyšplhal na deset, s celkovým počtem sedmdesáti kontejnerů, průměrně tedy vychází sedm kontejnerů na jedno sběrné hnízdo. Byly zde umístěny i dva velkokapacitní kontejnery na papír a plast. Mimo tyto základní komodity ještě celoročně třídí pneumatiky a kovy, nebezpečný odpad pak dvakrát ročně a to mobilně. 

„Za minulý rok naši občané vytřídili 30 tun plastů, 23 tun skla a 22 tun papíru. V současné době výrazné rozšíření sběrné sítě neplánujeme. Vychází nám přibližně jeden kontejner na 27 občanů. Pouze snad u skla máme menší počet kontejnerů,“ říká Stanislava Řezníčková, referentka oddělení odpadového hospodářství. „Občané si pomalu, velice pomalu, zvykají na novinky. Např. ale při zavedení třídění bioodpadu jsme byli mile překvapeni disciplínou našich občanů,“ prozradila nám pozitivní postřeh Stanislava Řezníčková.

Velké úsilí vynakládá radnice městysu také na vzdělávání občanů, jednou za dva měsíce vydává vlastní zpravodaj, kde se pravidelně zabývá otázkou odpadů. Mimo letáky a články v místním zpravodaji využívá vedení Měřínu i místního infokanálu na kabelové televizi a místní rozhlas. Na základní škole mají dokonce svého „odpadového hospodáře“, který se zabývá vzděláváním dětí v této oblasti. Oficiálně se pozice Vladimíra Sklenáře nazývá metodik environmentální výchovy. Cílem jeho práce je vést děti hravou formou k zodpovědnému chování v oblasti třídění odpadů. „Intenzivnímu vzdělávání mládeže v oblasti třídění se věnujeme již dlouhá léta a dnes už naše děti berou třídění jako samozřejmost. Během roku pořádáme různé exkurze, letos jsme už například s dětmi navštívili nedalekou spalovnu, dále sběrný dvůr nebo čističku odpadních vod,“ přibližuje činnost metodik environmentální výchovy na základní škole v Měříně Vladimír Sklenář.

Ing. Lukáš Grolmus / EKO-KOM, a.s.

Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH