Třebíč: Zvýšení poplatku za odpad je nižší, než se předpokládalo

Zastupitelstvo města Třebíče rozhodlo ve čtvrtek 13. prosince vydat vyhlášku č. 9/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů.

Podstatou této vyhlášky je změna výše poplatku za odpad na osobu a rok, ke které přistoupila řada měst jak na Vysočině, tak v rámci celé České republiky. Důvodem pro tento krok jsou především zvyšující se náklady spojené s likvidací odpadů a také nová vyhláška, která od příštího roku umožňuje obcím plně zohlednit náklady na likvidaci odpadů. Obec může stanovit poplatek až 1000 Kč na osobu a rok.

Dosavadní výše poplatku byla 492 korun. S účinností od 1. ledna 2013 zaplatí lidé s trvalým pobytem na území města 648 korun na osobu a rok.

Jedná se o první zvýšení po pěti letech. Město výběrem poplatku ve výši 492 Kč na občana a rok dlouhodobě nepokrývalo veškeré náklady související s odpady, i když zde máme vysoutěženy jedny z nejnižších cen za služby spojené s likvidací odpadů v České republice. Velmi výraznou nákladovou položkou v odpadovém hospodářství je tzv. skládkovné, neboli poplatek za uložení odpadu. Za každou tunu směsného nevytříděného odpadu z popelnic a kontejnerů uloženou bez vytřídění na skládku se odvádí zákonný poplatek, který nemůže město ovlivnit. Občané ale mohou ovlivnit nožství netříděného komunálního odpadu, ukládaného na skládku právě důsledným tříděním svého odpadu již v domácnostech. Rovněž je třeba si uvědomit, že cena u odpadů je také ovlivňována neustálým nárůstem DPH. Postupným navyšováním skládkového, tedy zvýšenými poplatky za nevytříděný odpad, nutí prakticky stát všechny obce a města, aby co nejvíce třídily a snižovaly množství ukládaného odpadu na skládky.

Poplatek za odpad ve výši 648 Kč v sobě zahrnuje nejen pravidelné svozy popelnic a kontejnerů, ale celý provoz odpadového hospodářství včetně třídění. Systém pro třídění je v Třebíči sice již kompletně vybudován, přesto každým rokem probíhá jeho další rozšiřování. Základem je 165 stanovišť na separovaný odpad s modrými, žlutými, bílými a zelenými kontejnery, kterých je celkem 730 kusů. Občané tam mohou odkládat papír, lepenku, plasty, nápojové kartony, barevné a bílé sklo. Od roku 2011 přibyly na frekventovaných třídicích stanovištích také červené kontejnery na elektroodpad. Na území města jich máme celkem 10 kusů. Novinkou jsou od roku 2011 také zelené velkoobjemové kontejnery na zahradní odpad. Odbor komunálních služeb jich na období od jara do podzimu rozmísťuje 21 kusů. Kromě četných stanovišť na třídění odpadu jsou občanům k dispozici také tři sběrné dvory. Město finančně motivuje vedení škol ke třídění pravidelnými soutěžemi v třídění odpadů ve spolupráci se společností ESKO-T. V letošním roce dostalo 500 domácností v centru města zdarma tašky na třídění odpadů a v příštím roce chceme ve spolupráci se společností EKO-KOM pokračovat tak, abychom naše občany ještě více motivovali ke třídění.

Je především nutné zdůraznit, že minimalizovat svůj odpad prostřednictvím třídění ukládá občanům České republiky zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, a na něj navazující vyhláška č. 4/2007. Každá obec a tedy i naše město získává odměnu od společnosti EKO-KOM podle množství vytříděného odpadu. Tato odměna byla při stanovení poplatku na občana odečtena od celkových nákladů, které město má s likvidací odpadu. V posledních dvou letech se naše město v porovnání s jinými městy čím dál víc začalo propadat v množství vytříděného odpadu na občana, a tedy získává čím dál méně odměn za třídění.

Zlepšením ve třídění nejen u Vás v domácnosti, ale i za celý dům, můžeme každý z nás omezit další navyšování poplatku. Poplatek se v Třebíči nyní po 5 letech zvedá o 156 korun, v přepočtu na dny tedy občan zaplatí od ledna o 60 haléřů denně více.

Zdroj: parlamentnilisty.cz 

Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH