Obce a města i letos soutěží o hodnotné odměny

Kraj Vysočina i v letošním roce ve spolupráci s kolektivními systémy EKO-KOM, ASEKOL a ELEKTROWIN realizuje další ročník populární soutěže obcí My třídíme nejlépe.
Jedná se o Hlavní soutěž systému Ekokom a doplňkové soutěže systémů Asekol a Elektrowin. Hodnotí se období IV. čtvrtletí 2017 a první tři čtvrtletí roku 2018, tj. od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018. Pravidla soutěže i výsledky z minulých ročníků naleznete na webových stránkách kraje, na portálu Odpady Vysočiny.
Do Hlavní soutěže budou automaticky zařazeny všechny obce zapojené v systému EKO-KOM v Kraji Vysočina, u kterých nedošlo v hodnoceném období k porušení Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Pro hodnocení Hlavní soutěže bude využívána pouze databáze AOS EKO-KOM, a.s. Obce jsou rozděleny podle počtu obyvatel do čtyř nových kategorií: obce do 300 obyvatel, obce od 301 do 1 500 obyvatel, obce od 1 501 do 5 000 obyvatel a obce s více než 5 000 obyvateli. V doplňkové soutěži Asekol soutěží obce, které jsou zapojeny do zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím systému ASEKOL, u doplňkové soutěže Elektrowin soutěží obce, které jsou zapojeny do zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím systému Elektrowin. Pro vyhodnocování budou použita data získaná ze čtvrtletního písemného výkazu o vytříděném, využitém a odstraněném množství a druzích komunálního odpadu zasílaného jednotlivými obcemi společnosti EKO-KOM, a. s., Praha a data zaslaná z databáze společností Asekol, a. s. a Elektrowin, a. s.
Ceny budou obcím předány na slavnostním zakončení soutěže na začátku prosince 2018.

Aktuální pravidla naleznete zde

Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH