Kraj Vysočina a EKO-KOM už 10 let společně podporují třídění a předcházení vzniku komunálních odpadů

„Projekt Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Kraji Vysočina je od začátku zaměřen na technickou podporu třídění odpadu a na environmentální výchovu a osvětu", informuje o hlavních cílech společného projektu krajský radní pro oblast životního prostředí Zdeněk Chlád. Objem investic za léta 2004 - 2013 představuje 58,4 mil. Kč, z toho podpora kraje do oblasti třídění a předcházení vzniku odpadů činila 20,4 mil. Kč.

Z komunikačních aktivit byly i v letošním roce realizovány akce na podporu třídění odpadů v rámci Dne Země, Dne dětí a Dne s Krajem Vysočina. Efektivitu sběru využitelných odpadů ověřila soutěž obcí My třídíme nejlépe 2013. Sérii tematických seminářů v okresních městech završila v listopadu mezinárodní konference Komunální odpady v praxi, na které prezentovali příklady dobré praxe v odpadovém hospodářství odborníci z Belgie a Rakouska. Společnost EKO-KOM zakoupila další sběrové nádoby na papír, plast, sklo bílé, barevné a poskytla je vybraným obcím formou smlouvy o bezplatné výpůjčce.  Spolupráce kraje se společností EKO-KOM, a.s. je v souladu s cíli krajského plánu odpadového hospodářství, vytváří podmínky k rozvoji tříděného sběru v obcích, tedy přímo u původců odpadu. Podporuje zajištění dostatečné hustoty a kapacity sběrné sítě i aktivní účast obyvatel na třídění odpadů. Zároveň tak přispívá k optimalizaci Integrovaného systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina v oblasti maximalizace třídění komunálních odpadů a jejich další využití.  Má to smysl. Třiďte odpad

Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH